książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Fontes Archaeologici Posnanienses vol. 50/2

Fontes Archaeologici Posnanienses vol. 50/2

Praca zbiorowa Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Rok wydania: 2014
ISBN: 0071-6863

Oprawa: twarda
Ilość stron: 386
Wymiary: 215 x 295

98.00 zł


Sztandarowe czasopismo Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wydawane w cyklu rocznym od 1951 roku.
Spis treści:
Temat Specjalny: Badania nieinwazyjne
-Neil Linford, A review of the English Heritage Geophysical Survey guideline - are they useful for you? Przegląd wytycznych dla prospekcji geofizycznych proponowanych
przez English Heritage: czy są dla Państwa przydatne?
-Tomasz Herbich, Problematyka standaryzacji komercyjnych badań archeologiczno-geofizycznych: od pomiaru do interpretacji
-Krystian Kozioł, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski, Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski na przykładzie ziemi chełmińskiej
-Artur Buszek, Badania magnetyczne na stanowisku Wielka Wieś 25, pow. tarnowski
-Agnieszka Przybył, Badania nieinwazyjne w ochronie dziedzictwa archeologicznego terenów zalesionych na przykładzie Lasu Muszkowickiego
-Marcin M. Przybyła, Piotr Szczepanik, Michał Podsiadło, Badania nieinwazyjne stanowiska 1 w Gniazdowicach, pow. proszowicki
-Roman Křivánek, Arkadiusz Tabaka, Badania nieinwazyjne Ostrowa Lednickiego
-Krzysztof Misiewicz, Miron Bogacki, Wiesław Małkowski, Integracja danych z nieinwazyjnych badań archeologicznych na przykładzie
działań na terenie fortu Apsaros (Gonio) w Gruzji
-Jerzy Sikora, Piotr Wroniecki, Prospekcja geofizyczna jako integralna część procesu badawczego w archeologii. Przykład mikroregionu osadniczego w Ostrowitem
-Fabian Welc, Radosław Mieszkowski, Janusz Budziszewski, Jacek Wysocki,
Sebastian Kowalczyk, Cezary Nalazek, Przydatność metody georadarowej (GPR) w nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej na przykładzie trzech typów stanowisk z obszaru Polski
-Marcin Dziewanowski, Stan badań nad produkcją narzędzi wielościennych w okresie funkcjonowania kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu Zachodnim
-Mateusz Cwaliński, Napływ bursztynu do obszarów circum-Adriatyckich w trakcie epoki brązu. Propozycja modelu interpretacyjnego
-Ahmed Ali Elmirghani, The case of Haraz cemetery on the background of historical and cultural context of IV and V century in central and northern Sudan. Przypadek cmentarzyska w Haraz w świetle historycznego i kulturowego
kontekstu w IV i V w. w środkowym i północnym Sudanie
-Mariusz Drzewiecki, Beata Drzewiecka, Monika Elečková, Diffi na wyspie Jawgul (III katarakta Nilu, Sudan)
-Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka, Wytwórczość krzemieniarska społeczności kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku 12 w Międzyrzeczu
-Magdalena Stasiak, František Trampota, Naczynia kultury pucharów lejkowatych i kultury łużyckiej z „Filehne, Westpreussen”
z kolekcji rodu von und zu Liechtenstein w zbiorach Muzeum Regionalnego w Mikulovie
-Przemysław Makarowicz, Aldona Garbacz-Klempka, Osada metalurgów w Szczepidle nad środkową Wartą. Z badań nad wytwórczością
z brązu w II tys. BC
-Wojciech Dzieduszycki, Wielokulturowe stanowisko nr 2 w Wierzchaczewie, gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie w świetle badań archeologiczno-przyrodniczych
-Andrzej Dzięczkowski, Wierzchaczewo, gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie, stan. 2. Ekspertyza szczątków botanicznych
-Elżbieta Pawlicka, Wyniki analizy składu chemicznego żelaznych przedmiotów zabytkowych
-Andrzej M. Wyrwa, Andrzej Janowski, Dolne okucie pochwy miecza z przedstawieniem ludzkiej twarzy z Łekna (stan. Ł5)
-Kateriny Zisopulu-Bleja, Kafle gotyckie z Chwaliszewa. Próba interpretacji tematyki przedstawień ze szczególnym uwzględnieniem motywu syren
-Małgorzata Żukowska-Gieżek, Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2013 roku
-Publikacje pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2013 rokuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania