książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów
Okres historyczny przekrojowe
Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX - XXI wieku

Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX - XXI wieku

Praca zbiorowa Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7996-665-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 283
Wymiary: 155 x 230

31.00 zł


Spis treści

Wstęp

Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych

Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku

Леонід Зашкільняк, Образ Речі Посполитої в українській романтичній історіографії ХІХ століття (Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku)

Andrzej Stępnik, Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków

Костянтин Івангородський, Люблінська унія у східнослов’янській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku)

Jolanta Kolbuszewska, Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich

Joanna Pisulińska, Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego

Paweł Sierżęga, Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali

Mariola Hoszowska, Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887)

Norbert Morawiec, „Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali”

Віталій Тельвак, Василь Педич, Mіж «Іншим» та «Чужим». Політика польської держави в українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Гру-шевського (Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego)

Eugeniusz Koko, Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego

Лідія Лазурко, Станіслав Кутшеба – Освальд Бальцер. Довга дискусія про устрій давньої Польщі (Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski)

Tomasz Maćkowski, Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej

Piotr Pasisz, Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady

Rafał Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku

Jūratė Kiaupienė, Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania