książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Narodziny zawodu

Narodziny zawodu

Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/​XVII w. Ptaszyński M. Semper
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7507-127-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 506
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

80.00 zł


W XVI stu­leciu w Eu­ropie na­ro­dził się nowy zawód. Du­cho­wień­stwo, w kra­jach ka­to­lic­kich sta­no­wiące jeden ze stanów spo­łecz­nych, na ob­sza­rach pro­te­stanc­kich prze­kształ­ciło się w grupę za­wo­dową. Książka opi­suje 
tę zmianę na przy­kła­dzie Księstw Po­mor­skich. Ko­rzy­stając z metod hi­storii spo­łecznej i „hi­storii życia co­dzien­nego”, 
autor re­kon­struuje prze­bieg edu­kacji pa­storów, ich życia za­wo­do­wego oraz prywatnego.

Przej­ście od stanu do za­wodu nie było ra­dy­kalną zmianą, lecz po­wolną ewo­lucją. Stop­niowa pro­fe­sjo­na­li­zacja pro­te­stanc­kich du­chow­nych na­leży do pro­cesu „bu­do­wania kon­fesji”. Po­legał on na wy­pra­co­waniu teo­lo­gicz­nych pod­staw wy­znania, stwo­rzeniu ram praw­nych dla no­wych Ko­ściołów oraz prze­obra­żeniu men­tal­ności wier­nych, a współ­grały z nim zmiany struktur pań­stwa. Książka sta­nowi próbę od­po­wiedzi na py­tanie o wza­jemną za­leż­ność prze­mian w ob­rębie Ko­ścioła i pań­stwa w XVI i XVII w.

Spis treści:

Roz­dział 1. Sto­sunki wy­zna­niowe na Po­morzu w XVI/​XVII w

1. Re­for­macja i kon­fe­sjo­na­li­zacja na Pomorzu
2. Dzieje protestantyzmu
3. Przełom stuleci
4. Pod­su­mo­wanie

Roz­dział 2. Po­rządek ko­ścielny i nor­ma­tywna sy­tu­acja duchownego

1. Wstęp
2. Po­mor­skie po­rządki kościelne
3. Struk­tura Ko­ścioła w świetle usta­wo­daw­stwa kościelnego
4. Wi­ze­runek pastora
5. Pod­su­mo­wanie

Roz­dział 3. Po­cho­dzenie duchownych

1. Po­cho­dzenie geograficzne
2. Po­cho­dzenie społeczne
3. Eks­kurs: au­to­iden­ty­fi­kacja społeczna

Roz­dział 4. Wy­kształ­cenie duchownych

1. Wstęp
2. Wy­kształ­cenie przeduniwersyteckie
3. Wy­kształ­cenie uniwersyteckie
4. Pod­su­mo­wanie: efekty edukacji

Roz­dział 5. Ka­riery duchownych

1. Wstęp
2. Pa­troni i za­dania superintendenta
3. Prze­bieg kariery
4. Czyn­niki kształ­tu­jące karierę
5. Pod­su­mo­wanie

Roz­dział 6. Zawód i po­wo­łanie. Po­zycja pa­stora w społeczeństwie w świetle jego zadań

1. Wstęp
2. Za­dania duchownych
3. Po­sługi
4. Po­dróże
5. Pod­su­mo­wanie: ocena opieki duszpasterskiej

Roz­dział 7. Między zwierzch­no­ścią a wier­nymi. Po­zycja pastora w hie­rar­chii społecznej

1. Wstęp
2. Sto­sunek do władzy świeckiej
3. Re­lacje pastor-​gmina — czy ist­niał no­wo­żytny antyklerykalizm?
4. Po­ten­cjał konfliktów
5. Eks­kurs: rola ro­dziny w sporach
6. Roz­wią­zy­wanie konfliktów
7. Pod­su­mo­wanie

Roz­dział 8. Atrak­cyj­ność za­wodu. Sy­tu­acja ma­te­rialna pastora

1. Wstęp
2. Źródła do­chodu: ma­jątek Kościoła
3. Ziemia
4. Pensje
5. Do­chody a cykl życiowy
6. Dom
7. Pod­su­mo­wanie i wnioski

Roz­dział 9. Wdowy i emeryci

1. Wstęp
2. Sy­tu­acja wdowy
3. Kon­flikty
4. Pod­su­mo­wanieOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania