książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku

Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku

Wysmułek J. (oprac.) Semper
Rok wydania: 2019
Seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów..
ISBN: 978-83-7507-239‐6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 384
Wymiary: 165 x 235

70.00 zł


Seria źródłowa „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku” została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.

Mam nadzieję, że publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne zachowanie.

Urszula Augustyniak
kierownik projektu

Katalog jest pierwszą próbą zebrania informacji o rozproszonych późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych testamentach mieszczan krakowskich. Podstawę stanowi zbiór ławniczych i radzieckich ksiąg miejskich od 1301 do 1550 roku. W trakcie kwerendy zarejestrowano 1430 zapisów należących do 1214 testatorów. Niektórzy pozostawili po sobie kilka wersji testamentu z różnych okresów życia. Uwzględniono też wszystkie odnalezione kopie tego samego testamentu, wpisane na karty ksiąg miejskich i zachowane w formie oryginalnego dokumentu lub odpisu. W wypadku najstarszych testamentów z XIV w. (do lat 90.) odnotowano także zapisy źródłowe dotyczące realizacji postanowień testamentarnych lub sporów wynikłych z ich powodu, niezawierające pełnej treści oryginalnego testamentu. Uwzględniono też krótkie zapisy typu post mortem donationes z pierwszej poł. XIV w., których nie określono jako „testamenty”, ale, zdaniem autora, pełniły wtedy funkcję zbliżoną do zapisów testamentarnych z końca tego stulecia. Starano się przez to odnotować świadectwa najwcześniejszego okresu kształtowania się praktyki testamentarnej w Krakowie. W wypadku testamentów XV- i XVI-wiecznych zanotowano jedynie pełne testamenty (choć nieraz o zróżnicowanej treści i formie).

Dr Jakub Wysmułek – historyk i socjolog zainteresowany interdyscyplinarnym łączeniem ze sobą obu tych dyscyplin. Adiunkt w Zakładzie Systemów Społeczno-Politycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Jego zainteresowania dotyczą m.in. historii społecznej miast, polityki pamięci oraz socjologii emocji. Autor trzech książek oraz kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Laureat kilku grantów, wyróżnień i stypendiów, m.in. Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Lanckorońskich.


Klienci, którzy oglądali tą książkę oglądali także:
Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza na przykładzie dzieł Jakuba Kazimierza Haura
Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku
Ecclesia, monasteria, privilrgia... Studia z dziejów Kościoła w średniowiecznej Polsce
Pennae investivi Praemisliae
Sumariusz metryki koronnej t.10. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1633-1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika
Kartografia.Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku
O języku łacińskim tom I
Katalog XIX-wiecznych map, planów i rysunków skasowanych klasztorów i ich majątków na terenie guberni kieleckiej i radomskiej
System Wielopolskiego w opinii polskich konserwatystów w świetle dyskusji publicystycznej (1878-1879)
Niemieckie ciężkie baterie przeciwlotnicze wokół Oświęcimia 1944-1945

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania