książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Europa Środkowa, Bałkany i Polacy

Europa Środkowa, Bałkany i Polacy

Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi Pezda J. (red.), Pijaj S. (red.) Historia Iagellonica
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65080-55-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 696
Wymiary: 165 x 245

Dostępność: Na półce

72.80 zł


Spis treści
Wstęp 9
Tabula gratulatoria 15
Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Antoniego Cetnarowicza 17
Europa Środkowa 27
Damir Agičić,
Chorwacja na obrzeżach Europy Środkowej 29
Marko Trogrlić,
Integration und Desintegration an der Peripherie
der Donaumonarchie: Das Beispiel Dalmatiens im 19. Jahrhundert. Entwurf
einer Synthese 39
Nevio Šetić,
Frano Supilo: the End of the Dubrovnik Period of Life and Work
and the Beginning of Sušak and Rijeka Period of Life and Work 51
Magdalena Najbar-Agičić,
Historiografia chorwacka i światowe nauki historyczne w latach 1945–1960. Kontakty z polską historiografią 67
Maciej Czerwiński,
Chorwackie prawo państwowe i jego translacja w realiach komunistycznej Jugosławii 77
Anton Schindling,
Primož Trubar/Primus Truber (1508–1586), der „Luther” der Slowenen 89
Isabel Röskau-Rydel,
Zwei Krainer an der östlichen Peripherie
der Habsburgermonarchie: Matija Čops und Constant von Wurzbachs Verbundenheit mit Galizien 99
Stane Granda,
The Role of Local Self-Government in the Slovenian National Movement of 1848 109
Peter Vodopivec,
Politik und politische Kultur bei den Slowenen
vor dem Ersten Weltkrieg 119
Walter Lukan,
Die Kärtner Slowenen im Ersten Weltkrieg. Unter Berücksichtigung der gesamtslowenischen Entwicklung 133
Branko Marušič,
Sprawa polska w sztokholmskim memorandum
dr. Henryka Tumy 169
Arnold Suppan,
„Ent-Österreicherung“ und „Ent-Germanisierung“ in Politik, Verwaltung, Gesellschaft und Kultur Sloweniens 1918–1938 177
Jiří Malíř,
Exhibitions in Prague and Częstochowa and Czechs Visiting Poles in 1909: Expressions of Neo-Slavism and Economic Nationalism 203
Tadeusz Kopyś,
Ludność żydowska na Węgrzech od początku XVIII wieku do połowy XIX wieku 219
István Kovács,
Synowie patrioty preszowskiego 231
Jarosław Moklak,
Lwów i Triest. Uniwersyteckie dążenia Ukraińców, Włochów, Chorwatów i Słоweńców (1908–1914) 241
Damian Szymczak, Viribus unitis?
Blaski i cienie Izby Poselskiej przedlitawskiej
Rady Państwa (1861–1918) 249
Bałkany 265
Alberto Basciani,
The Italian Diplomacy and the End of the Reign of Alexandru Ioan Cuza (1866) 267
Marius Petraru,
The Romanian Exile and its Relations with the National Committee for a Free Europe during the Cold War 275
Stanisław Pijaj,
Rodzina Hristić i jej związki z Polską 293
Krzysztof Popek,
Uwagi na temat procesów migracyjnych wśród bułgarskich katolików w XIX wieku 309
Francesco Leoncini,
Albanien als Bestandteil Zentraleuropas 319
Tadeusz Czekalski,
Albański islam w okresie państwowego ateizmu
i pierwszych lat transformacji ustrojowej — kontekst polityczno-społeczny 329
Irena Stawowy-Kawka,
Położenie Greków w Albanii a tzw. strefy
mniejszościowe 345
Polacy 359
Petar Bunjak,
Ślady akcji dyplomatycznej obozu Hotelu Lambert na Bałkanach z lat czterdziestych XIX stulecia w kulturze serbskiej 361
Piotr Żurek,
Miejsce Bośni w bałkańskiej polityce Hotelu Lambert (1843–1849) 371
Adam Świątek,
„Gazeta Narodowa” wobec powstania w Boce Kotorskiej w 1869 roku 383
Slaven Kale, Ivan Brlić,
Podróż Bronisława Grabowskiego do Chorwacji
i Slawonii w 1882 roku w świetle korespondencji administracji chorwackiej 395
Jarosław Rubacha,
Obraz wojny serbsko-bułgarskiej w 1885 roku w publikacjach krakowskiego dziennika „Czas” 407
Andrzej Kazimierz Banach,
Kariery studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w sądownictwie, prokuraturze i administracji w Bośni i Hercegowinie w latach 1879–1914 419
Zdzisław Darasz,
Słoweńska literatura i sztuka w „Świecie Słowiańskim” 429
Kazimierz Karolczak, W oczach polskich arystokratów... Opatija w końcu XIX wieku 441
Csaba G. Kiss,
„Powrót” Stanisława Vincenza na Węgry 457
Christoph Augustynowicz,
Galizien in der polnischen Historiographie nach 1989. Trends und Potentiale 465
Piotr Franaszek,
Franciszek Bujak i jego Galicja 473
Heiko Haumann,
Autonomie und Grenzüberschreitung im galizischen Judentum. Eine Skizze 487
Tomasz Kargol,
Plebanie i zabudowania gospodarcze parafii rzymskokatolickich w zachodniej Galicji na przełomie XVIII i XIX wieku. Zarys problematyki 495
Krzysztof Ślusarek,
Dobra państwowe w Galicji i na Bukowinie w początkach XIX wieku 505
Karolina Turcza,
Cholera w Krakowie w 1866 roku w relacjach prasowych i opisach Józefa Oettingera 513
Michał Baczkowski,
Polacy a problem językowy w austriackiej Obronie Krajowej przed I wojną światową 523
Waldemar Łazuga,
„Dwie ck damy” 531
Hubert Chudzio,
„Dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze”. Reakcje polskich emigrantów z Algierii i USA na wydarzenia 1848 roku 545
Krzysztof Karol Daszyk,
Przypominał Mojżesza — grzeszącego pychą...
„Rzymski” Mickiewicz czasu Wiosny Ludów w epistolografii Elizy z Branickich Zygmuntowej Krasińskiej 559
Janusz Pezda,
Kustosz Bentkowski 571
Hans Henning Hahn, Das deutsche Polenbild im 19. Jahrhundert. Von der Polenbegeisterung der 1830er Jahre bis zum Kulturkampf 583
Henryk W. Żaliński,
Bitwa pod Dobrem (19 lutego 1831 roku) szczeblem do kariery generała Jana Zygmunta Skrzyneckiego 597
Krzysztof Marchlewicz,
Konsul, który nie umiał być obojętny. Frederick
Chatfield i jego odwołanie z Warszawy w 1832 roku 609
Krzysztof A. Makowski,
Powstanie, którego nie było... O Wiośnie Ludów
w Poznańskiem inaczej 619
Andrzej Chwalba,
Mobilizacja na ziemiach polskich w 1914 roku 631
Varia 639
Horst Haselsteiner,
Gestaltungsprinzip Föderalismus 641
Halina Florkowska-Frančić,
Pozycja kobiet w życiu politycznym Szwajcarii 651
Indeks osobowy 671Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania